De zorgkundige binnen een verpleegpraktijk

24/01/2017

Maaltijden_iStock_000026573045XSmall.jpg

De zorgkundige mag taken uitvoeren in de thuissituatie onder toezicht van een verpleegkundige die de continuïteit en de kwaliteit verzekert. Er moet dagelijks gerapporteerd worden en op regelmatige basis overleg gepland worden tussen beiden.

Voorwaarden om binnen een verpleegpraktijk te mogen werken met zorgkundigen:
*De praktijk moet een uniek derdebetalersnummer hebben.
*De praktijk moet bestaan uit minstens 4 verpleegkundigen (gegradueerd of gebreveteerd) die
    - elke toegetreden zijn tot de nationale overeenkomst
    - hun verpleging in hoofdberoep uitoefenen
    - gezamenlijk minstens 4000 W-waarden/maand attesteren buiten de verstrekkingen die de zorgkundige deels of volledig uitvoert en dit gedurende minstens 6 mand voorafgaand aan de maand waarin de zorgkundige attesteert
    - echt ook meewerken aan de zorg voor de patiënt


*Afspraken die gemaakt worden over alle praktische zaken ivm de verdeling van het werk en de samenwerking tussen de verschillende leden van de praktijk (zoals verpleegkundige bereikbaarheid) moeten op papier staan en alle taken die gedelegeerd worden naar de zorgkundige moeten hierin teruggevonden worden.


*Elke praktijk moet een schriftelijke verklaring op erewoord opmaken en indienen bij het RIZIV.


*De zorgkundige die in een praktijk wil werken moet zelf een Riziv-nummer hebben om de uitgevoerde zorgen te kunnen attesteren. Ze moet dus geregistreerd zijn als zorgkundige bij het Riziv. Dit kan aangevraagd worden door de verantwoordelijke verpleegkundige of door de zorgkundige zelf, maar dan moet ze de band met het team kunnen bewijzen.


LET OP:
- Zorgen toegediend bij palliatieve patiënten kunnen NIET geattesteerd worden door zorgkundigen.
- Max 25 % van de basisverstrekkingen van de praktijk (zowel forfaits als andere verstrekkingen) mogen per maand door de zorgkundige geattesteerd worden.

Controlebezoeken door een verpleegkundige:
Tijdens dit bezoek moet de verpleegkundige nagaan of het delegatie van de zorg juist gebeurt en moet ze zelf de zorgen toedienen aan de patiënt, al dan niet in aanwezigheid van de zorgkundige.
Frequentie: minstens 1 x per maand
MAAR: Forfait A: minstens 2x/mnd
              Forfait B: minstens 4x/mnd
              Forfait C: minstens 1x/d (nooit 1ste bezoek)
Deze bezoeken moet adequaat zijn aan de zorgsituatie en ze moeten gemotiveerd worden in het verpleegdossier. Dit moet ook elke rapportage van de zorgkundige naar de verpleegkundige bevatten.
Het functioneren van de zorgkundige zal ook op regelmatige basis besproken worden in functioneringsgesprekken, waarvan een schriftelijke weerslag terug te vinden moet zijn in het dossier van de zorgkundige. De praktijkcoördinator blijft hoofdverantwoordelijke voor dit alles. 
   

De activiteiten die door een zorgkundige mogen uitgevoerd worden zijn:
-observeren en rapporteren van veranderingen op fysisch, psychisch en sociaal vlak binnen de context van de activiteiten van het dagelijkse leven
-de patiënt en zijn familie adviseren en informeren conform het zorgplan en over de toegestane technische handelingen
-de patiënt en zijn familie bijstaan in moeilijke momenten
-mondzorg
-compressiekousen aan- en uitdoen
-een blaassonde observeren en bij problemen rapporteren
-hygiënische zorgen aan een stoma zolang er geen wondzorg is
-orale vochtinname bewaken en signaleren als er problemen zijn
-helpen bij inname van orale geneesmiddelen nadat deze klaargezet zijn in een distributiesysteem
-toezicht houden bij orale vocht- en voedselopname via orale weg met uitzondering van sondevoeding en bij slikproblemen
-de patiënt een functionele houding geven , ook met gebruik van hulpmiddelen volgens het overeengekomen zorgplan
-hygiënische zorgen toedienen bij ADL dysfunctie volgens de zorgplanning
-vervoer van patiënten volgens de zorgplanning
-toepassen van maatregelen ter voorkoming van lichamelijk letsel, infecties en decubitusletsel volgens de zorgplanning
-controle van temperatuur en opname van de pols
-niet-steriele afname van excreties en secreties

Maak een afspraak

Vul je gegevens in en wij nemen met u contact op. Zo kunnen we opzoek gaan naar een geschikt moment  om af te spreken om al je vragen te beantwoorden.

Contacteer ons